AktualnościPKE - było i jestPKE zapraszaDziałania statutuweAktywni w PKEZgłoś pomysłNasze struktury w PolsceKontaktLogowanie
REALIZACJA PROJEKTU
Społeczny monitoring wdrażania Bałtyckiego Planu Działania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi               Współpraca z administracją               Materiały
sinice
WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ

Powołanie Krajowej Rady Gospodarki Wodnej IV kadencji
- 12.01.2016
W dniu 12 stycznia 2016r decyzją Ministra Środowiska zostali powołani członkowie Krajowej Rady Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Przewodniczącym został mgr inż. Leszek Bagiński, Wiceprzewodniczącym dr hab. Inż. Tomasz Walczykiewicz, a Sekretarzem dr Renata Zacharczuk.

Uczestnicy Rady reprezentują różne środowiska związane z gospodarką wodną. Są tam przedstawiciele uczelni, instytutów badawczych, stowarzyszeń branżowych i dwóch organizacji ekologicznych: Polskiego Klubu Ekologicznego i WWF. Rada Liczy 30 członków.
 
Spotkanie Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej w Barzkowicach - 4.12.2015 r.
Spotkanie prowadził przewodniczący dr hab. Józef Tyburski.
Tym razem zostały poruszone problemy rynku i produktów ekologicznych.
W zagajeniu przewodniczący Rady zwrócił uwagę na potrzebę zmiany akcentów w stymulowaniu rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zwrócił uwagę, iż dominujący dotychczas nacisk na dopłaty do powierzchni roślin uprawianych w systemie rolnictwa ekologicznego nie owocuje wzrostem spożycia żywności ekologicznej w Polsce.

Konsultacje wodne zakończone - 30.08.2015
Do 22-go czerwca można było wysłać swoje uwagi dotyczące aktualizacji Planów Zagospodarowania Wodami, a do 31 lipca uwagi do Programu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP).
Polski Klub Ekologiczny złożył uwagi do obu dokumentów, bezpośrednio na stronie internetowej wyznaczonej do konsultacji.

Rada Rolnictwa Ekologicznego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 23 lipca 2015 r.
Podczas spotkania prowadzonego przez prof. Józefa Tyburskiego omówiono następujące tematy:
1. Funkcjonowanie rolnictwa ekologicznego w kontekście nowej perspektywy finansowej;
Przedstawiciele jednostek certyfikujących, organizacji pozarządowych i rolników zwrócili uwagę, że w porównaniu do 2013 r. w roku 2014 zmniejszyła się liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce – szczególnie tych małych.
Spotkanie HELCOMowskiej Grupy Rolnictwa w Brunszwiku - 29-31 maja 2015
Potrzeba recyklingu substancji odżywczych na poziomie gospodarstwa wydaje się być coraz bardziej dostrzegana przez Przedstawicieli Państw Bałtyckich zainteresowanych rolnictwem, jako zapobieganie nadmiernej ucieczce N i P do Bałtyku. Niezwykle ważna w tym zakresie jest współpraca pomiędzy ośrodkami naukowymi, doradcami i rolnikami, ale bez konkretnych przepisów prawa, uchwalonego na poziomie wspólnotowym, wdrożenie systemu może przebiegać w sposób bardzo nierównomierny. Ważne jest również uspójnienie norm zawartości składników odżywczych w gnojowicy, używanej do nawożenia oraz systemu pomiaru przedostawania się tych składników do wód. W krajach, w których ośrodki naukowe są dobrze rozwinięte, jednocześnie prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne skierowane do rolników, wdrożenie systemu zamkniętego obiegu substancji odżywczych może w sposób znaczący przyczynić się do ograniczenia ładunku substancji odżywczych trafiających do Bałtyku.

Udział przedstawiciela PKE w II spotkaniu Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej
II spotkanie Rady odbyło się 26 lutego w Radomiu. Na wstępie zostaliśmy zapoznani z Raportem przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa dotyczącego roli samorządu na rozwój rolnictwa ekologicznego.
Pan dr Mirosław Drygas Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa – PAN, który zaprezentował na początku spotkania wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut w 2013 r. pn. „Społeczno-ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania i efekty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce...

Udział przedstawiciela PKE w I spotkaniu Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej - 22.10.2014
W dniu 21 października br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się I posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej. Rada ta powstała poprzez rozszerzenie obecnie pracującej Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego.
Podczas posiedzenia dokonano wstępnego podziału na grupy robocze związane z realizacją poszczególnych celów.

Sprawozdanie i wnioski ze spotkania HELCOMu w Tallinie - 9.04 2014
W dniach 7-8 kwietnia 2014 r. w Tallinie odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. rolnictwa i środowiska w ramach HELCOM. Spotkanie rozpoczęło się wizytą studialną w dużym gospodarstwie, z intensywnym chowem bydła mlecznego, położonym na terenach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami (OSN), gdzie uczestnicy mogli zaobserwować sposoby zatrzymania biogenów w gospodarstwie. Druga część spotkania dotyczyła wdrażania przez państwa członkowskie i Rosję, zaleceń pokonferencyjnych, która odbyła się w Kopenhadze w październiku 2013r. Zalecenia dotyczyły głównie ograniczenia spływu substancji odżywczych w postaci azotanów i fosforanów pochodzących z różnych źródeł.
Komentarze zainteresowanych podmiotów na temat przeglądu unijnych ram legislacyjnych produkcji ekologicznej
i znakowania
produktów ekologicznych
Na wniosek Parlamentu Europejskiego EKES zbiera i analizuje uwagi zainteresowanych podmiotów na temat funkcjonowania w ostatnich latach unijnych ram legislacyjnych produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Ma to na celu wykrycie niedociągnięć, które można naprawić w nowym prawodawstwie, a także ocenę, czy niedawno wysunięte wnioski Komisji Europejskiej mogą rozwiązać nieuregulowane jeszcze problemy. Ocena ta przyczyni się także do prac nad obecnie przygotowywaną opinią EKES-u (NAT/647).

Partnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Oikos – Organic Norway
 eeabfd
Projekt współfinansowany z Funduszy EOG
w ramach
programu Obywatele dla Demokracji
http://eeagrants.org