AktualnościPKE - było i jestPKE zapraszaDziałania statutuweAktywni w PKEZgłoś pomysłNasze struktury w PolsceKontaktLogowanie
REALIZACJA PROJEKTU
Społeczny monitoring wdrażania Bałtyckiego Planu Działania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi               Współpraca z administracją               Materiały
sinice
Aktualności:
Konferencja Rolnicze i pozarolnicze źródła zanieczyszczenia wód
przyczyną eutrofizacji Bałtyku - relacja -
26.04.2015

logo

Polski Klub Ekologiczny wraz z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW zorganizował w dniu 17 kwietnia 2015 r. w Warszawie, konferencję nt. „Rolnicze i pozarolnicze źródła zanieczyszczenia wód przyczyną eutrofizacji Bałtyku”.

xxx

Celem konferencji, którą rozpoczęła Maria Staniszewska – Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego oraz dr hab. inż. Tomasz Okruszko, profesor SGGW było wskazanie źródeł zanieczyszczenia oraz określenie sposobów na skuteczne zredukowanie ładunków azotu i fosforu, które co roku przedostają się do rzek zlewni Bałtyku. Cel ten jest ściśle związany z celem Ramowej Dyrektywy Wodnej, której priorytetem jest osiągnięcie dobrego stanu wód.

Było to kolejne spotkanie ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji, a także rolników, na którym rozmawiano o bieżących problemach z zanieczyszczeniem wód azotanami i fosforanami jak i sposobami szerokiego włączenia interesariuszy w działania korygujące.

xxx

Prezentowane wykłady obejmowały zagadnienia dotyczące: zobowiązań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy UE w sprawie Strategii Morskiej, Dyrektywy Azotanowej definiującej wymogi zarządzania azotem i fosforem oraz ich źródeł ucieczki w produkcji rolniczej i wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10tys. RLM, zobowiązań wynikających z HECOMowskiego Bałtyckiego Planu Działania oraz propozycji przystosowania polskiego rolnictwa do ograniczenia spływu azotu i fosforu wynikających ze zobowiązań Polski w ramach tego Planu.

Warunki jakie stawia Ramowa Dyrektywa Wodna są wysokie. Polska powinna z końcem 2015 r. osiągnąć z nimi pełną zgodność. Jako jedna z najbardziej wymagających dyrektyw wymaga współdziałania ze sobą wszystkich grup interesariuszy, aby doprowadzić do jej praktycznego wdrożenia. Monitoring społeczny działań uchwałodawczych i wdrażających prowadzą od wielu lat organizacje pozarządowe, które i tym razem wskazywały na konkretne trudności ze stosowaniem zapisów dyrektywy.
Na podkreślenie zasługuje udział przedstawicieli odpowiedzialnych za jakość wód i instytucji wdrażających postanowienia wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz naukowców. Rozważania trudności zgłaszanych przez rolników i organizacje pozarządowe zyskiwały dzięki temu praktyczny wymiar.

xxx

Na zakończenie konferencji będącej jednym z elementów projektu Społeczny monitoring wdrażania Bałtyckiego Planu Działania, pani Danuta Bener – trener, facylitator, członek PKE oraz pani Maria Staniszewska – prezes Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach, przeprowadziły warsztaty pt. „Jak ograniczyć spływ biogenów z terenów rolniczych?”.

Poruszone zostały tematy wprowadzenia stref buforowych dla rzek, oczyszczalni hydrofitowych czy zwiększenia świadomości wśród rolników w związku z właściwościami chemicznymi ich gleb. Uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność zmiany sposobu stosowania nawozów przez dużych, konwencjonalnych producentów rolnych. Aby to osiągnąć pojawiła się propozycja objęcia obligatoryjnymi szkoleniami z zakresu właściwego stosowania nawozów przez rolników chcących skorzystać z dopłat w ramach PROW. Szkolenia miałyby być prowadzone wyłącznie przez doradców rolnych, gdyż obecnie często mają miejsce przypadki, w których szkolenia prowadzone są przez przedstawicieli firm zajmujących się dystrybucją nawozów i pestycydów.

Zauważono niepokojącą tendencję sprowadzania roli doradcy do sporządzania i wypełniania wniosków na dofinansowanie działalności rolniczej i wniosków obszarowych, tymczasem rola doradcy rolnego jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego – w tym właściwego stosowania nawozów, utrzymania gleby w dobrym stanie, stosowania odpowiednich zabiegów agrotechnicznych itp. Pojawiły się również propozycje wprowadzenia dopłat za badanie gleby i obowiązku prowadzenia takich badań przez rolników przed otrzymaniem dofinansowania z pakietu ochrony gleb i wód (w ramach PROW) a także po jego zakończeniu. W tym przypadku również zwrócono uwagę na konieczność zlecania badań instytutom i laboratorium państwowym w celu uniknięcia zdarzającego się dosyć często – w przypadku innych branż, jak recykling, czy postępowanie ze ściekami, procederu handlu „kwitami”.
Omawiane kwestie zostaną wykorzystane w przygotowanym przez organizacje stanowisku w sprawie ograniczenia odprowadzania azotu i fosforu.

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za udział i chęć podejmowania dialogu.

Postulaty uczestnikow (PDF)
[Kch, AJ]


loga
Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu
Obywatele dla Demokracji http://eeagrants.org
Unii Europejskiej oraz The Nordic Council

Partnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Oikos – Organic Norway
 eeab
Projekt współfinansowany z Funduszy EOG
w ramach
programu Obywatele dla Demokracji